TimeActivity
7:00Tour Bus
– Zuoying → Linyuan (Zhongyun port)
8:00 – 8:45Arrived at Liuqiu
9:00 – 11:30Visit natural ecology
– Meirendong
11:30 – 13:00Lunch 
– Local cuisine
13:00 – 15:00Free Time
15:00 – 16:40 Snorkeling
– Shanban Bay
17:20Return trip
– Liuqiu →Zuoying